Nieuwsbrief december 2022 - Stichting Het Wantij

stichting het wantij, een stem voor bomen in 2023

Voorwoord

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat Stichting Het Wantij ook dit jaar weer vele bomen heeft weten te redden van kap of te forse snoei en heeft geholpen duurzaam behoud weer een stapje dichterbij te brengen.

Lang volhouden, vasthoudendheid en de confrontatie niet uit de weg gaan blijkt aanzienlijke resultaten te geven. Op deze manier wist Stichting Het Wantij honderden bomen te redden in de Hel- en Zuilespolder, deel van het recreatiegebied de Merwelanden/Hollandse Biesbosch, en tegelijkertijd mee te werken aan het realiseren van een belangrijk getijdengebied.

Langs de Zeedijk werd een halt toegeroepen aan de kap van de laatste nog staande populieren, waarvan een deel flink ouder kan gaan worden. Dit is van groot belang voor de biodiversiteit en het behoud van een prachtig beeld. Het bereiken van een omslag van het huidige beleid voor populieren naar duurzaam behoud van vele honderden exemplaren van deze boomsoort, ook elders op het eiland van Dordrecht, was hierbij de inzet.

Wat was het jammer dat we pas erg laat werden betrokken bij de strijd van bewoners Krispijn en vele andere Dordtenaren om de onzalige plannen voor het Weizigtpark tegen te gaan. Toch hebben we een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor het behoud van tientallen bomen. Het was een heftige strijd waar bewoners verenigd in Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt er werkelijk alles aan hebben gedaan om de gemeente, het college en de raad, te overtuigen dat het anders moest en de oren te wassen door te laten zien dat inspraak een wassen neus is geweest. Schoorvoetend moesten raadsleden, partij na partij, toegeven dat zij niet op de hoogte waren van de desastreuze gevolgen van dit plan voor de bomen en de verstening in het park: slim gedaan van het college en/of ambtenaren? Het is onze ogen een grote afgang voor het functioneren van de politieke partijen en de democratie in Dordrecht. Op de achtergrond speelden belangen voor geld, geld, geld en nog eens geld vanuit Provincie, Rijk en Prorail om het hele Spoorzone project gerealiseerd te krijgen. Jammer voor de democratie, maar allereerst moet Dordrecht op de kaart. Wat wij als Dordtenaren ervan vinden wordt en is niet of nauwelijks gevraagd.

Helaas blijft Stadswerven een terugkerend onderwerp, omdat het een ramp voor de natuur is. De rivier het Wantij wordt behandeld als een plein in de stad, in dit geval een ‘waterplein’. Betrokkenen kunnen via dialoog bijeenkomsten, gevolgd door een digitale enquête, laten weten hoe zij willen dat dit watergebied wordt gebruikt. De gemeente spreekt tot onze ontsteltenis over gebruik van de rivier en daarmee weer alleen over het belang van de mens. De stem van de rivier wordt op deze manier het zwijgen opgelegd. Dat het gaat om een belangrijke Biesbosch rivier waarlangs dieren migreren van en naar de rest van de Delta, daar heeft ook dit nieuwe college, nota bene met Groen Links, geen boodschap aan.

Een ander punt van aandacht was het knotwilgengriend in de bocht van het Wantij oever aan het Generaal Spoorpad. Inzet was herstel en verhoging van de biodiversiteit.

We hebben meer dan drie jaar geknokt voor behoud bomen in de Wantijoever naast de Prins Hendrikbrug op Stadswerven. Onlangs werd de laatste procedure bij de Raad van State afgerond en is het nu wachten op de uitslag.

Stichting Het Wantij gaat ook in 2023 door, het liefst met uw steun, met het geven van een stem aan bomen, rivieren en dieren en aan mensen die zich hiervoor willen inspannen en wiens stem niet wordt gehoord. Denk mee, doe mee, ondersteun: het heeft zin! U kunt ook helpen met een donatie.

Kritiek op 'Omgevingsdialoog' Wantij-West in brief aan college

Voor en na de zomer was er een Brede Omgevingsdialoog over de toekomst van het deel van het Wantij dat door Stadswerven stroomt. In een brief van 20-09-2022 aan het college van B&W gemeente Dordrecht zet het bestuur van Stichting Wantij uiteen wat er volgens ons op meerdere punten aan schort.

kritiek.jpg

Deel bomen Zeedijk blijft duurzaam behouden

In overleg met de gemeente Dordrecht heeft Stichting Het Wantij weten te bereiken dat er een plan wordt uitgevoerd om een deel van de populieren op de Zeedijk die dit najaar zouden worden gekapt duurzaam te behouden. De inzet was ongeveer de helft om en om te kappen zodat de andere helft de ruimte krijgt de komende 50 jaar uit te kunnen groeien tot monumentale bomen.

bomen zeedijk

Weizigtpark: Ruim 50 bomen gered

Elke boom telt! Stichting Het Wantij heeft zich samen met de Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt ingezet om de verwoesting van het prachtige Weizigtpark met grote biodiversiteit, beschutte plekken voor mensen en dier en belangrijk leefgebied van vleermuizen, te voorkomen.

bomen gered

Verwaarloosd knotwilggriend aan Wantijoever wordt in ere hersteld

Al vele jaren, sinds de oprichting in 2005, bepleit Stichting Het Wantij het herstel van het griend aan het Generaal Spoorpad naar de oude staat, waarbij de spindotterbloem weer de mogelijkheid krijgt op te bloeien. Het is verheugend dat hier eindelijk een begin mee is gemaakt.

knotwilgen

Binnenkort uitspraak Raad van State over lot bomen in Wantijoever Schaerweide/50KV gebouw

Vanaf 2019 heeft Stichting Het Wantij (SHW) ingezet op het behoud van de bomenrij in de Wantijoever bij de Prins Hendrikbrug. Eerder lukte het helaas niet de bomenrij direct ernaast te behouden. Overleg bleek niet mogelijk, want de projectgroep Stadswerven wilde daar niets van horen.

Binnenkort uitspraak Raad van State over lot bomen in Wantijoever Schaerweide/50KV gebouw

Stichting Het Wantij in 2023

Stichting Het Wantij gaat ook in 2023 door, het liefst met uw steun, met het geven van een stem aan bomen, rivieren en dieren en aan mensen die zich hiervoor willen inspannen en wiens stem niet wordt gehoord. Denk mee, doe mee, ondersteun: het heeft zin!

Toezenden Nieuwsbrieven


Ik wil me opgeven voor de Nieuwsbrief