Nieuwsbrief december 2021 - Stichting Het Wantij

Voorwoord

Nu het einde van wederom een druk jaar voor Stichting Het Wantij nadert, kijken we in deze nieuwsbrief terug en vooruit.

Naast het schrikbarend aantal plannen voor het kappen van veel te veel bomen in de gemeente Dordrecht kunnen we ook veel leuke zaken melden zoals de samenwerking met de Universiteit Wageningen in het project ‘Rechten voor de Natuur/Rivier’.

Er werd veel bereikt door mee te denken, voorstellen te doen en kennis in te brengen in het contact met gemeenteambtenaren en ook raadsleden te informeren over wat er speelt. Zo heeft de Stichting bijvoorbeeld een omslag in denken bij de gemeente weten te bereiken voor het behoud van oude bomen. Belangrijk daarvoor was de introductie van de breuksnoeimethode. We denken met de gemeente mee over het maai- en bomenbeleid onder andere. met het oog op de verbetering van biodiversiteit.


Bomen hebben bestaansrecht!

Het blijkt echter dat veel strijd nodig is om bomen en leefgebied van dieren te beschermen. Het gevecht om behoud van ecologisch belangrijke oevers bij Stadswerven leidde ertoe dat de gemeente een stadsecoloog heeft aangesteld, er compensatie gaat komen voor het verloren leefgebied van de Rivierrombout en er stappen worden gezet Stadswerven te vergroenen.

Nog steeds is er de dreiging van de geplande kap van meer dan 100 bomen langs de oever van het Wantij naast de Prins Hendrikbrug. Deze bomen staan er dankzij de inzet van SHW nog steeds en hopelijk blijft dat zo. We zijn hiervoor zelfs naar de Raad van State gegaan en het uiteindelijke beroep hierover is volgend jaar.

We zijn betrokken bij de plannen van Rijkswaterstaat (RWS) voor het project Kaderrichtlijn Water (KRW). Hoewel we als SHW meer getijdennatuur van harte toejuichen, sloeg de schrik ons om het hart toen we te plekke onderzoek deden in de Hel- en Zuilespolder en tot ons doordrong in hoeveel bomen, met al het bijbehorende leven, de bijl gezet gaat worden. Hetzelfde geldt voor de plannen van RWS voor een deel van het Wantijpark. Dit leidde tot de stap de publiciteit te zoeken middels berichtgeving op de website van de Stichting en het in beeld brengen van de bomen die verloren dreigen te gaan in twee video’s. Dit had artikelen in verschillende kranten en interviews bij Via Cultura en Studio De Witt tot gevolg. Zie daarvoor ons nieuwsblog, want voor deze nieuwsbrief moeten we volstaan met een selectie van de vele blogs die het afgelopen jaar op de website verschenen zijn.

We nodigen u naast het nieuwsblog ook uit voor onze Facebookpagina.

Zoals uit bovenstaande al blijkt wordt 2022 een jaar waarin Stichting Het Wantij volop bezig zal zijn met bomen, de rivier Het Wantij en veel meer!

U kunt ons hierbij steunen met een donatie.

Rest ons u een goed nieuwjaar te wensen!

Merwelanden onderwater ten koste van honderden bomen

Stichting Het Wantij vindt de gevolgen van het onderwater zetten van de Hel- en Zuilespolder door Rijkswaterstaat waarbij hectares bospercelen zullen worden gekapt, onacceptabel. De Stichting constateert dat de plannen enorme negatieve consequenties hebben voor de bestaande natuur- en landschappelijke waarden alsook voor het leef- en schuilgebied van dieren en pleit ervoor deze plannen sterk aan te passen.

Merwelanden onderwater ten  koste van honderden bomen

Ook Raad van State verbiedt kap bomen Wantijoever Stadswerven

Voor de vijfde keer geeft een rechter Stichting Het Wantij gelijk: het belang van behoud van de bomen wordt steeds groter geacht dan het belang ze te kappen.

De Raad van State oordeelde in een kort geding dat de bomenrij op de Wantijoever tussen Prins Hendrikbrug en Schaerweide moet blijven staan. In hoger beroep zal de Stichting zich verder inzetten om de bomen definitief te behouden.

Ook Raad van State verbiedt kap bomen Wantijoever Stadswerven

Achtergrond plannen Rijkswaterstaat Wantijzone

Er blijkt in Dordrecht nog weinig bekend te zijn over de plannen van Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit te verbeteren met het project Kader Richtlijn Water (KRW). Daarom alvast een korte schets...

Achtergrond plannen Rijkswaterstaat Wantijzone

Zwarte zwanen in Wantij

Laatst zwommen twee zwarte zwanen in het Wantij langs de kant bij de huizen van Plein 1940 1945 tegenover de Amaliabrug, een heel bijzonder gezicht.

Zwarte zwanen in Wantij

Ook Wantijpark deels onder water ten koste van bomen

Na de Hel- en Zuilespolder zet Rijkswaterstaat serieus vaart achter het verder uitwerken van plannen om een deel aan de zuidkant van het Wantijpark onder water te zetten.

Ook Wantijpark deels onder water ten koste van bomen

Studenten Wageningen doen onderzoek in Dordrecht

In een AD/Drechtsteden interview geven masterstudenten van de Wageningen Universiteit hun beeld van de problematiek die zij tegen komen om in Dordrecht de Rivier het Wantij in de toekomst rechten te geven.

Deze groep van 6 studenten heeft voor deze studie gekozen op uitnodiging van Stichting Het Wantij.

Studenten Wageningen doen onderzoek in Dordrecht

Interview Studio De Witt met Stichting Het Wantij

Onlangs was er een interview van Studio De Witt met Cor Goosen secretaris van Stichting Het Wantij. Onderwerp was de plannen om een deel aan zuidkant van Het Wantijpark onder water te zetten.

Interview Studio De Witt met Stichting Het Wantij

Schouw populieren in Noord Brabant

Samen met een ambtenaar van de gemeente werd een bezoek gebracht aan meerdere projecten van Bureau voor Boom en Landschapsbeheer Storix. Storix is leidend in Nederland wat betreft kennis van het snoeien van bomen en het verhogen van de waarde voor de biodiversiteit.

Schouw populieren in Noord Brabant

Rechten voor het Wantij, een andere manier van kijken/denken/waarnemen

Stichting Het Wantij is een nieuw avontuur aangegaan met de Universiteit Wageningen: twee nieuwe projecten met casestudies over rivieren in meerdere landen. Die studies starten in september, maar eerst gaan 6 masterstudenten aan de slag om de problematiek te bestuderen...

Rechten voor het Wantij, een andere manier van kijken/denken/waarnemen
nieuwjaarswens shw

Toezenden Nieuwsbrieven