Nieuwsbrief augustus 2022 - Stichting Het Wantij

Voorwoord

Veel mensen genieten van het warme zomerweer, helaas brengen de vele uren zon ook meer droogte met zich mee. Al lange tijd is er nauwelijks regen gevallen en stroomt er te weinig water ons land binnen via de rivieren. Flora en fauna hebben het vaak moeilijk. De klimaatverandering laat zien dat het op allerlei vlakken nodig is een omslag in het denken te maken, zoals water opslaan in plaats van afvoeren. Dat klinkt vreemd in een waterrijk gebied als het eiland van Dordrecht. Toch zijn ook hier helaas de sporen van droogte maar al te zichtbaar.

Stichting Het Wantij

Stichting Het Wantij werd in 2005 opgericht vanwege de vele dreigende en daadwerkelijke aantastingen van natuur-, landschappelijke- en milieuwaarden in het stroomgebied van het Wantij. Het blijkt voor veel mensen nog onduidelijk dat SHW is uitgegroeid tot veel meer:

stichting het wantij, een stem voor bomen

Met jarenlange opgedane kennis en ervaring laat SHW een stem horen voor behoud en bevorderen van natuur, biodiversiteit, klimaatbestendige riviernatuur, hittestressbestendigheid voor mens en dier en duurzaamheid. Hiervoor zijn we gesprekspartner met onder meer de gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat en Provincie, voeren zelf, of sluiten ons aan bij, lokale acties voor het behoud van bomen.

Er is veel dat om aandacht vraagt. Tijdens de zomermaanden is het werk bij SHW gewoon doorgegaan zoals voor de Zeedijk, Weizigtpark en Stadswerven.

Zeedijk Crowdfundingsactie

Onze inspanningen om de bomen aan de Zeedijk te behouden gaan onverminderd door. De crowdfundingsactie willen we opnieuw onder uw aandacht brengen, om weer verder leven in te blazen. We zijn, namens de bomen, alle mensen die al een donatie hebben gegeven zeer dankbaar. Daarover binnenkort meer.

Weizigtpark Petitie

Pas nu dringt tot omwonende van het Weizigtpark door wat de gemeente met hun park van plan is. Bewonersgroep Natuurlijk Weizigt is een petitie gestart om de gemeente ervan te overtuigen dat veel mensen tegen de kap van bomen, het verwijderen van hoge struiken en de verstening waaronder onnodig verbreden van paden zijn. SHW steunt de actie tegen de kap van harte en biedt ondersteuning met kennis en ervaring. Het eerste succes is er: 20 bomen zijn afgevoerd van de kaplijst; nog 120 te gaan!

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Dordrecht blijft kiezen voor het kappen van bomen juist in een tijd waarin we alles op alles moeten zetten om erger te voorkomen vanwege klimaatverandering. Er komt steeds meer kennis ter beschikking over het belang van bomen die juist een stad kunnen helpen hittestress-bestendig te worden. Uit onderzoek blijkt dat de koelende werking van één grote boom gelijk staat aan zo'n tien elektrische airco's. klimaatbuffers.nl - groene airco

Stadswerven

Voor Stadswerven voeren we ook al jaren een zeer belangrijke strijd om bomen te behouden en getijdenoevers te realiseren. De rechtszaak om bomen daar te behouden ligt nu bij de Raad van State. Hoe het ook afloopt, het is een duidelijk signaal aan de gemeente dat men verkeerd bezig is. We geven er een luide stem mee aan de bomen/natuur. We zien langzaam maar zeker aanpassingen op heel Stadswerven onder druk van onze acties. U kunt helpen met een donatie.

De eerste blogs in de reeks "Stadswerven: Biesboschnatuur in de knel" staan online en belichten telkens een onderwerp over de bijna geheel onttakelde natuur vanwege het prestigieuze woningbouwproject Stadswerven. Dit project in de monding van Het Wantij gaat ten koste van de Biesboschnatuur aan de oevers van deze zoetwatergetijdenrivier en ook van de natuur op het land, achter de oevers. Stichting Het Wantij strijdt al vele jaren tegen deze ontwikkeling die het gevolg is van wanbeleid en onwil van de gemeente Dordrecht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden getijdennatuur aan te leggen ondanks de bebouwing: EN EN in plaats van OF OF. Deel 1 en 2 vindt u in deze nieuwsbrief, de links naar de andere delen 3 t/m 5 vindt u daaronder.

Volg Stichting Het Wantij voor meer berichten over het Weizigtpark op ons nieuwsblog en op facebook.

Levende rivier of versteend waterplein

In een brief van 21 maart 2022 van de gemeente Dordrecht over Stadswerven valt te lezen: 'Water is een belangrijk onderdeel van het verleden, heden en toekomst van Dordrecht.' De gemeente ziet, zo blijkt uit genoemde brief, het gedeelte van het Wantij dat door Stadswerven stroomt als een 'Waterplein'. Het woord vergroening komt weliswaar voor in het schrijven, maar grote delen van de oevers aldaar zijn intussen al verdwenen onder betonnen trappen, anderszins versteend en/of van stalen damwanden voorzien en de laatste stroken groen bij Prins Hendrikbrug en Landtong staan onder grote druk.

kaart stadswerven

Otter nadert het Wantij via Stadswerven

Stichting Otterstation Nederland heeft contact opgenomen met SHW over het Wantij als mogelijk zeer geschikte route voor de Otter vanuit het Natura 2000 gebied in Kinderdijk via de Noord naar de Biesbosch. Daarom is het des te belangrijker dat er juist op Stadswerven brede natuurlijke oevers komen.

otter nadert wantijgebied
Deel 3: Landtong behouden als eiland voor natuur
Deel 4: Getijdenoever voor Schaerweide wel degelijk mogelijk aldus Rijkswaterstaat
Deel 5: Vernietigd leefgebied van de rivierrombout aan de Wantijoevers moet hersteld worden

Het belang van een park in een stad

Juist in een tijd waarin elke boom telt en het bevorderen van biodiversiteit top-prioriteit moet zijn, en het belang van hittestressbestendigheid steeds duidelijker wordt, dienen we des te meer stil te staan bij het belang van parken in de stad.

Belang van een park in de stad

Boomvriendelijk wandelpad in Wantijpark

Met de aanleg van een boomvriendelijk wandelpad langs dijkjes in het Wantijpark is een natuurproject in nauwe samenwerking van SHW met de gemeente Dordrecht bijzonder geslaagd afgerond. Dieren en planten die leven in het griend langs het riviertje de Vlij tegenover Plan Tij, hebben meer rust en bescherming gekregen in hun leefgebied nu de twee parallelle dijkjes een meer natuurlijke functie hebben gekregen. Het onverharde wandelpad op de buitenste dijk is vervangen door een half verhard pad dat, om de boomwortels van de oude populieren te beschermen, ruim langs de voet van de binnenste dijk is aangelegd.

boomvriendelijk wandelpad

Toezenden Nieuwsbrieven


Ik wil me opgeven voor de Nieuwsbrief