Milieu


chemische industrie rond het wantij

Chemours / genX

Al jaren is Dupont/Chemours regelmatig in het nieuws vanwege onthullingen over lozingen en uitstoot door Chemours/Dupont van voor het milieu en gezondheid van de mens zeer schadelijke stoffen zoals genX en PFOA.

De provincie Zuid Holland heeft een vergunning afgegeven voor een stof die nooit in het milieu had mogen komen. Nog steeds is de provincie niet bereid/instaat de lozing van genX geheel te verbieden.

In de Tweede Kamer werd eind vorig jaar een motie aangenomen die de minister opdracht geeft in onderhandeling te gaan met de industrie om lozing van persistente stoffen te beëindigen.

Desondanks werden daaropvolgende moties, waarin gevraagd werd de lozing van genX te verbieden en de minister gevraagd werd de regierol op te pakken, verworpen. Het vertrouwen ontbreekt dat op korte termijn de lozing en uitstoot van PFAS's, in het bijzonder genX werkelijk verboden wordt.

Stichting het Wantij wil als natuur- en milieuorganisatie bijdragen aan verandering. De gehele problematiek wordt daarom bestudeerd, de site van de Stichting is weer opnieuw opgestart en de nodige stappen worden genomen.

Persistente stoffen

Stichting het Wantij maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de vervuiling voor de gezondheid van de mens en het ecosysteem, hetgeen onlosmakelijk met elkaar samenhangt. Deze zorgen betreffen vooral de lozing in het water van niet biologisch afbreekbaar stoffen, die zich al of niet opstapelen in het lichaam, en/of giftig zijn, de zogenaamde PFAS's. Dit zijn fluor koolstofverbindingen zoals genX en PFOA. Van veel van deze stoffen is de invloed op het ecosysteem niet of nauwelijks onderzocht. De Stichting vindt dat deze persistente stoffen absoluut niet in het milieu terecht mogen komen.

De overheid heeft de plicht te zorgen voor een schoon en veilig milieu, veilig drinkwater waaronder de bescherming van ondergrondse waterbronnen en behoort het voorzorgprincipe te hanteren. Dit houdt in dat het voor de industrie onmogelijk moet zijn stoffen uit te stoten of te lozen waarvan niet is bewezen dat er geen schade aan het milieu wordt toegebracht. GenX is voor mensen vermoedelijk kankerverwekkend en beïnvloedt het hormoonsysteem.

Het epicentrum van de vervuiling is het fabriekscomplex van Chemours/Dupont dat op de Staart ligt, aan de Beneden Merwede. Het gebied dat binnen de directe meest vervuilende invloedssfeer valt, bestaat uit delen van de gemeente Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.

Dordrecht, de Staart

De "Staart" ligt ingeklemd tussen Wantij en de Beneden Merwede. Zie kaartje.

Het water van de Beneden Merwede komt door de getijdewerking, zowel via de Sliedrechtse Biesbosch, als via het vierrivierenpunt bij Stadswerven, in het Wantij terecht. In de lucht uitgestoten gevaarlijke stoffen slaan neer op de grond en komen zo direct of indirect via het grondwater in het Wantij en Beneden Merwede. In het verleden is op diverse plekken van de Staart sprake geweest van de stort van gevaarlijke stoffen waaronder PFOA. Verder blijken er op het terrein van Chemours enorme lekkages te hebben plaatsgevonden waardoor op den duur niet alleen het freatische grondwater maar ook het diepere grondwater, dat wordt gebruikt als bron voor drinkwater, vervuild wordt. Ook ligt er een waterbekken ingeklemd tussen Chemours/Dupont en het Wantij!

Op de Staart, onder de rook van Chemours/Dupont ligt ook nog de Sliedrechtse Biesbosch, een Natura 2000 gebied. Dit wordt doorstroomd met water dat door Chemours in de Beneden Merwede wordt geloosd; indirect via het Wantij, of direct via een doorlaat met de Beneden Merwede.
 


Gerelateerde artikelen

Chemours - gifslang met vele koppen - 1 augustus 2018

Provincie verlaagt lozing GenX - 25 juli 2018

bever
hetwantij.com © 2018