Achtergrond en Geschiedenis


natuur en milieu langs het wantij

Wat werd bereikt, vervolg

Belangrijk was tevens dat Stichting het Wantij wist te bereiken dat het Wantij werd opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur zodat bescherming ook structureel meer vorm kreeg. Ook wist de Stichting te bereiken dat er voor de bewoners van Dordrecht een betere bescherming is gekomen bij het aangaan van een bezwaarprocedure: de gemeente Dordrecht wacht sindsdien met het uitvoeren van het project totdat de gehele, evt. gerechtelijke procedure, is afgerond.

Dit betekent een enorme verbetering ten opzichte van de situatie waarmee de Stichting te maken kreeg in het prille bestaan: projecten zoals de kap van bomen en aanleg van een brug werden gewoon doorgezet behalve als er een speciaal gerechtelijk bevel op tafel lag.

Door de Stichting werden in de periode 2006 tot 2011 meerdere gerechtelijke procedures gevoerd tegen de gemeente Dordrecht en tegen het Ministerie van LNV. Twee daarvan werden in hoger beroep gewonnen!

Stichting het Wantij heeft kunnen bereiken dat, mede met behulp van de aanhoudende publiciteit, het belang van de natuur aan het Wantij op de kaart werd gezet.

De Stichting heeft met een rapport kunnen onderbouwen dat het Wantijgebied de Natura 2000 status verdient, maar dat was voor de gemeente Dordrecht helaas, ook in een sinds 2011 enigszins verbeterd politiek klimaat, een "brug te ver".

Juridische procedures

Door Stichting het Wantij werden in de periode 2006 t/m 2011 juridische procedures gevoerd: een tegen de gemeente Dordrecht in het kader van het bestemmingsplan en een tegen het Ministerie van LNV ter voorkoming van de aantasting van het leefgebied van beschermde flora en fauna. Zowel van de gemeente als van het Ministerie werd in eerste instantie in hoger beroep gewonnen!

Vervolgens veranderde de gemeente via een artikel 12 procedure het bestemmingsplan en won in de nieuwe procedure nipt het hoger beroep, ondanks een wederom door de Stichting aangetoonde essentiële tekortkoming in het gewijzigde bestemmingsplan.

Het Ministerie kreeg door een gerechtelijke dwaling een nieuwe kans om een procedure aan te gaan die vervolgens door de Stichting werd verloren omdat de gemeente intussen het leefgebied van beschermde diersoorten had vernietigd.

Last onder dwangsom

Jarenlang heeft de Stichting talloze onderzoeksgegevens bij het Ministerie aangedragen over de aanwezige flora en fauna en aanwezigheid van bijzondere leefgebieden. Het Wantijgebied is een zeer waardevol natuurgebied met meerdere in de Flora en Faunawet beschermde soorten en waard om de Natura 2000 status te krijgen.

Vanwege de vele overtredingen van de Flora en Faunawet heeft het Ministerie de gemeente Dordrecht herhaaldelijk gemaand haar gedrag te beteren. In drie gevallen heeft dit geleid tot het opleggen van een "last onder dwangsom", de zwaarste interventiemogelijkheid van het Ministerie om een gemeente te dwingen tot verbetering van haar gedrag.

bever
hetwantij.com © 2021